Általános üzleti feltételek

CarBax, s.r.o. társaság, Székhely: Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra, Statisztikai számjel (IČO): 46 636 315, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság Kereskedelmi Regiszterébe, részleg Sro, jegyzékszám: 31414/N alatt van bejegyezve, Közösségi adószám: SK2023514449, a Szlovák Köztársaság területén érvényes és hatályos jogszabályoknak megfelelően a következő általános üzleti feltételeket adja ki:

 

I. cikk

Alapfogalmak értelmezése

Az általános üzleti feltételek alkalmazásánál a nagy kezdőbetűvel kezdődő alapfogalmak jelentése a következő:

 •  „Szállító” a CarBax s.r.o. társaságot jelenti, Székhely: Bratislavská 252/27, 949 01 Nitra, Statisztikai számjel: 46 636 315, bejegyezve a Nyitrai Kerületi Bíróság Kereskedelmi Regiszterébe, részleg Sro, jegyzékszám: 31414/N alatt van bejegyezve, Adószám: 2023514449, Közösségi adószám: SK2023514449;
 • „Vevő” a fogyasztót vagy a vállalkozót jelenti, mint a szerződés másik fele, eltér a szállítótól. 
 • „ Polgári Törvénykönyv” a Tt. 40/1964. sz. törvénye. A módosított Polgári Törvénykönyv vagy bármely más jogszabály, amely helyetesíti ezt a módosított törvényt. 
 • „Megrendelés” Az ügyfél (vevő) számára javaslatot jelenti Szállítónak címezve, különösen a weboldalon keresztül a szerződés megkötéséhez (amelynek tárgya az Áru kiszállítása);
 • „Díjazás„ a Szállító díjazásának megállapodás szerinti összegét jelenti a termékek/áruk szállításáért a meghatározott Szerződés alapján;
 • „Vállalkozó” szó jelentése:

a.) a kereskedelmi regiszterbe bejegyzett személy,

b.) az a személy, aki kereskedelmi engedély alapján vállalkozik,

c.) az a személy, aki sajátos előírások, nem vállalkozói engedély alapján vállalkozó személy,

d.) természetes személy, aki mezőgazdasági termelést folytató személy és sajátos előírás alapján van nyilvántartva, 

és ezzel egyaránt  ez a személy megvásárolja az Árut a szállítótól és/vagy a Szolgáltatásokat Szállítótól kapja, azaz szerződést kötött a Szállítóval, vagy tárgyal, vagy tárgyalt a Szállítóval a szerződés megkötéséről, még akkor is, ha a Szerződés megkötésére nem került sor. 

 • „Telephely” olyan üzleti helyet vagy más helyiséget jelenti, ahol a Szállító üzleti/vállalkozói tevékenységet folytat, különösen ez a Szállító székhelye.
 • „Fogyasztó” olyan természetes személy, aki a Szállítótól árut és/vagy szolgáltatást vásárol (azaz szerződést kötött a Szállítóval, vagy tárgyal, vagy tárgyalt a Szállítóval a Szerződésről, még akkor is, ha Szerződés megkötése nem jött létre), és az így szállított áruk és/vagy a nyújtot szolgáltatások nem szolgálják őt munkája, szakmája vagy vállalkozása gyakorlása során;
 • „ Áruk“  az Ügyfél által a Szállítótól megrendelt áruk, a Szerződésben meghatározott áruk, különösen, de nem kizárólag az autókozmetikumok és kapcsolódó kiegészítők, tisztítószerek, ruházat és pótalkatrészek kategóriájába tartozó áruk.
 • „ÁÜF“  a Szállító által kiadott Általános üzleti feltételeket jelenti;
 • „ Weboldal“ a Szállító következő weboldalát jelenti: www.carbax.hu;
 • „Tt. 102/2014. sz. törvény“ a távollevők között vagy az eladó telephelyein kívül kötött szerződés keretében történő termékértékesítés vagy szolgáltatásnyújtás során a fogyasztóvédelméről, valamint egyes törvények módosításáról  és kiegészítéséről szóló 102/2014. sz. Törvény, annak mindenkor hatályos változata, illetve ez a törvény helyébe lépő bármely más jogszabály; 
 • „ Tt. 22/2004 sz. törvény“ az elektronikus kereskedelemről és a belső piac fogyasztóvédelmi ügyekben történő állami ellenőrzésről, valamint egyes törvények módosításáról és kiegészítéséről szóló 128/2002 sz. törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló 22/2004. sz. törvényt jelenti, amelyet a 284/2002. sz. törvény módosított;
 • „Alternatív fogyasztói vitarendezésről szóló törvény“: az alternatív fogyasztói  vitarendezésről és egyes törvények módosításáról  és kiegészítéséről szóló 391/2015. sz. módosított törvény, amely e törvényt helyetesíti, módosítva. 
 • „A fogyasztók védelméről szóló törvény“ a 250/2007 számú fogyasztók védelméről és a későbbi előírások hangzásában érvényes Szlovák Nemzeti Tanács szabálysértésről szóló 372/1990 sz.törvény módosításáról szóló törvény vonatkozó rendelkezései által, illetve e törvényt felváltó bármely más hatályos jogszabály;
 • „Szerződés“ minden egyes egyedi adásvételi szerződést jelenti, amelynek tárgya a Szállító azon kötelezettsége, hogy a másik szerződő félnek - az Ügyfélnek - a kívánt mennyiségű és típusú árut szállítsa, valamint az Ügyfél azon kötelezettsége, hogy a Szállítónak az Ellenértékét /díját/ megfizesse. 

II. cikk

Általános rendelkezések

1. A jelen Általános Üzleti Feltételekben (továbbiakban: ÁÜF) meghatározott feltételek a Szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az ÁÜF szabályozza a kapcsolatokat a Szerződésben meghatározott szerződéses kapcsolat megkötése előtt is, beleértve a Szerződés által létrehozott szerződéskötés utáni kapcsolatokat is. 

2. Az írásos Szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a jelen ÁÜF- ben foglalt rendelkezésekkel szemben. 

3. Ezek az ÁÜF-ek elérhetőek a Weboldal megfelelő szakaszában és az Üzemi helyiségekben.

4. Szállító az ÁÜF időszakos módosítására jogosult, különösen a kereskedelempolitika változása, a piaci fejlemények/helyzetek megváltozása vagy az általánosan kötelező jogszabályok módosítása miatt. Szállító köteles az Ügyfelet /Vevőt/ értesíteni az ÁÜF módosításáról és a saját értékesítési helyén, ill. honlapján közzétenni. Az Ügyfél akaratának kifejezése az ÁÜF új megfogalmazásához való hozzájárulás kifejezésnek minősül, amely ténybeli vagy jogi cselekmény végrehajtásából áll, amelyet fennálló jogviszonyban folytat a Szállítóval. (különösen az új Szerződés megkötésekor a Szállítóval az új ÁÜF hatálybalépés esetén és hasonlóan) az irányadó. A hatálybalépés előtt vállalt kötelezettségek az ÁÜF változásai azok befejezéséig irányadók és a vonatkozó Szerződés megkötésekor érvényes ÁÜF szövege. 

5. A Szállító alkalmazottai nem jogosultak a további megállapodások tárgyalására vagy szóbeli visszaigazolást nyújtani, ezen ÁÜF vagy írásos Szerződések hatályán kívül, kivéve, ha az ÁÜF-ben vagy a Szerződésben nincs kifejezetten másképp feltüntetve. 

6. A jelen ÁÜF rendelkezéseit a Szállító és a Fogyasztó közötti jogviszonyok szabályozzák, ha

a.) a jelen ÁÜF-ben személyre vonatkozó rendelkezések, legfőképpen a Fogyasztókat érinti, ha nem rendelkeznek másként (különösen cikkben IV, VII, XI, XII, XV)

b.) a jogviszony jellege lehetővé teszi az ÁÜF rendelkezéseinek alkalmazását a Szállító és a Fogyasztó között, 

c.) az ÁÜF rendelkezései a fogyasztói jogviszonyok kiterjesztése nem mond ellent a jogszabályoknak

d.) az ÁÜF rendelkezései nem okoznak jelentős egyensúlyhiányt a jogokban és a kötelezttségekben, a Fogyasztó kárára. 

7. a jelen ÁÜF-ben foglalt rendelkezések a Fogyasztókat érinti (különösen IV, VII, XI, XII, XV cikkben), de nem vonatkozik azokra a Szerződésekre, ahol  Szállítón kívül egy másik Vállalkozó is a résztvevője. 

8. A Szállító jogszerűségének bertatása a felügyelő és a felügyeleti szerv alatt áll, amely a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet, Nyitrai kerületi SOI Felügyelőség, székhelye Staničná 1567/9, 949 01 Nitra.

9. A Szállító további elérhetőségi adatai a következők: 

a) telefonszám.: +421 37 77 84 111

b) e-mail cím: info@carbax.com

c) felelős személy: Peter Matejbus

d) levelezési cím: Novozamocka 67, 949 05 Nitra 

a levelezési cím és az e-mail cím panaszok vagy más javaslatok benyújtására is szolgál, és ahol a Fogyasztó reklamációt is nyújthat be az Áruról. 

 

III. cikk

Megrendelés - Szerződés megkötése

 

1. Az Ügyfél jogosult megkérni a Szállítót az Áru kiszállítására a Weboldal által leadott Megrendelés alapján.

2. A Megrendelésben az Ügyfél o.i. meghatározza az Áru mennyiségét és típusát, amely érdekli őt vagy felkeltette a figyelmét; az Áru mennyiségétől, típusától függően és a teljesítés előtt értesíti a Szállítót ún. a Megrendelés befejezésével a rendelés végösszegét (beleértve az összes adót és díjat). A végösszeg teljes megjelenítése egyben a Megrendelés végén található teljes összeg, amely nem észrevehető, így az Ügyfélnek elegendő ideje van arra, hogy szabadon döntsön arról, hogy a Megrendelés teljes összegét (adóval) elfogadja e, vagy sem. 

3. Amely után:

a.) az Ügyfél személyes adatainak az azonosítása és a további elérhetőségi adatok megadása a Weboldalon található Megrendelés megfelelő szakaszában, 

b.) az Ügyfél visszaigazolása a jelen ÁÜF rendelkezésének a megismerésével, 

c.)  a jelölt gombra kattintva a tény egyértelmű kifejezésével és a Megrendelés végrehajtásával                magában foglalja az Ügyfél azon kötelezettségét, hogy a Díjat megjelenített összegben fizesse ki. 

   (különösen „Megrendelés fizetési kötelezettséggel” gombra és hasonlóan),

Az Ügyfél által a Szerződés megkötése (Megrendelésen keresztül) kézbesítettnek minősül a Szállítónak; az ilyen ajánlat elfogadásánál a Szállító indokatlan késedelem nélkül az Ügyfélnek visszaigazolja az ajánlat elfogadását, email értesítést fog kapni vagy más megfelelő módon. Miután a Szállító elfogadta a Szerződés megkötésére irányuló ajánlatot (vagy az Ügyfél választása által a megrendelési folyamatban) (i) az Ügyfél köteles az általa megrendelt Áru díját (Vételárát) a Szállító részére jelen ÁÜF-ben szerint megfizetni, (ii) és a Szállító köteles az árut a megrendelőnek kiszállítani. 

4. A Szállítóval kötött egyedi megállapodás esetén és kivételes esetekben a megrendelés Weboldalon kívül is teljesíthető. 

 

IV. cikk

A Fogyasztói szerződésekre vonatkozó különleges rendelkezések 

1. A Szállító mielőtt Szerződést kötött a Fogyasztóval, vagy ahogyan a Fogyasztó elküldte a megrendelést a jelen ÁÜF szerint, tájékoztatta a Fogyasztót az ÁÜF alapján, weboldal és egyéb dokumentumokon keresztül, amelyek előzetesen hozzáférhetőek a Fogyasztó számára: 

a.) az áruk főbb jellemzői az Áruknak megfelelő mértékben,

b.) a Szállító székhelye, cégneve és egyéb elérhetőségi adatok  

c.) Fizetés az árukért, beleértve az áfát is, és ha a kifizetés nem határozható meg előre, akkor annak a kiszámításának módjáról, 

d.) fizetési és szállítási feltételek,

e.) panaszok benyújtására és kezelésére vonatkozó eljárások, Fogyasztói panaszok és javaslatok, 

f.) a Szállító felelőssége az áru hibáiért és a Szállító által biztosított jótállás részleteiről, 

g.) a Szerződés időtartama 

h.) az alternatív vitarendezés lehetőségei és a jogalany igénybevételének lehetősége.

2. A szerződés távoli vagy az üzlethelyiségen kívüli megkötése előtt, illetve a szerződés megkötése előtt, mielőtt a Fogyasztó elküldte megrendelést az ilyen Szerződés megkötéséhez a jelen ÁÜF szerint, a Szállító az (1) bekezdésben említett módon tájékoztatta a Fogyasztót arról is: 

a.) a Fogyasztó jogai a Szerződéstől való elállás, az elállási jog gyakorlásának feltétele, határideje és eljárása, 

b.) ha a Fogyasztó eláll a Szerződéstől, Fogyasztó viseli az áruknak az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit, és ha távolról kötött Szerződés esetén áll el, az Áruk visszaküldésének költségeit is ő viseli, amelyek jellegükből adódóan nem küldhetők vissza postai úton, 

c.) a körülményekről, amelyek esetén a Fogyasztó elveszíti az elállási jogát;

d.) a megfelelő magatartási kódexek

e.) a Fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti minimális időtartama, abban az esetben, ha a Szerződésből ilyen kötelezettség bekövetkezik a Fogyasztó részére. 

3. Közvetlenül a Szerződés megkötése után távolról, legkésőbb az Áru kiszállításával együtt, Szállító biztosítja a Fogyasztónak visszaigazolást a Szerződés megkötéséről, és ezt különösen írásban vagy e-mailben, vagy más adathordozón. A visszaigazolás tartalmazhat az (1) bekezdés szerint információkat is, és a (2) bekezdés szerint jelen ÁUF, ha a Szállító ezeket már korábban nem biztosította. 

 

V. cikk

A Szerződés néhány rendelkezései

1. E Szerződés határozott időre jön létre (ameddig a szerződő felek kötelezettségei teljesülnek), és Szlovák nyelven készül. 

2. A Szerződés módosítása csak mindkét fél egyetértésével /beleegyezésével/ lehetséges. 

3. A T.t. 102/2014 számú törvény értelmében a Fogyasztót semmilyen költség nem terheli a  Szerződés megkötésével kapcsolatosan, a Szállító részéről; ez nem érinti például a mobilszolgáltatók vagy az internet szolgáltatások díjait, amelyet az Ügyfél a Szerződés megkötésével összefüggésben fizet. 

4. A Szerződések alapján felmerülő vitákat a Szlovák Köztársaság érvényes és hatályos jogszabályai alapján kell rendezni a Szlovák Köztársaság bíróságai előtt; ez nem érinti a fogyasztói viták alternatív vitarendezését a XV. Cikk alapján ebben az ÁÜF-ben. 

 

VI. cikk

A Szerződés megszűnése 

 

1. A Szerződés felmondható, ill. a Szerződés megszűnik:

a.) a szerződő felek megállapodásával

b.) a Szerződés teljesítésével

c.) a szerződéstől való elállás

d.) a Szerződő fél halála vagy felmondása.

2. A szállító jogosult elállni a szerződéstől, ha a jogszabályok ezt lehetővé teszik valamint a jelen ÁÜF-ben megfogalmazott okok miatt. 

3. A Fogyasztó, aki T.t. 102/2014 számú törvény alapján szerződést kötött a Szállítóval, jogosult a szerződéstől való visszalépésre VII cikk alapján a jelen ÁÜF.

4. A Szerződés megszűnéséről szóló megállapodást írásban kell megkötni és mindkét félnek alá kell írnia, akkor is, ha az más módon jött létre. 

 

VII cikk

A T.t. 102/2014 számú törvény alapján megkötött szerződéstől való elállás

 

1. A Fogyasztó, aki T.t. 102/2014 számú törvény alapján szerződést kötött a Szállítóval, jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől az áru átvételétől számított 14 napon belül. 

2. A Fogyasztó még az elállási időszak kezdete előtt elállhat a szerződéstől, amelynek tárgya az Áruk leszállítása. 

3. A Szerződéstől való elállás történhet írásban, vagy ha a Szerződés megkötése szóban történt, a Szerződéstől való elálláshoz elegendő az elállási nyilatkozat, ahol a Fogyasztó egyértelműen és világosan kifejezi a szerződéstől való elállási szándékot; ebben az esetben a Fogyasztót terheli a határidő betartásának bizonyítása és a szerződéstől való elállási szándék. A Fogyasztó jogosult a jelen Általános Üzleti Feltételekhez csatolt elállási formanyomtatvány felhasználására.  

4. A szerződéstől való elállási határidőt betartottnak kell tekinteni, ha a szerződéstől való elállásról szóló értesítés a Szállítónak legkésőbb hátáridon belül lett elküldve az 1. bekezdés szerint ebből az ÁÜF-ből. 

5. A Fogyasztót terheli a bizonyítási teher a szerződéstől való elállási jog gyakorlása tekintetében. 

6. A Szállító köteles indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézbesítésétől számított 14 napon belül visszaküldeni a Fogyasztónak az összeget, amelyeket a Szerződés alapján vagy azzal összefüggésben kapott tőle, beleértve a szállítási költségeket, postaköltségeket, egyéb költségeket és díjakat. A befizetett összegek visszatérítése ugyanazzal a módszerrel történik, mint amilyen módon a Fogyasztó a fizetését teljesítette, kivéve, ha a felek másként állapodtak meg. 

7. Ha a Fogyasztó a Szállító által felkínált legolcsóbb fuvarozási módtól eltérő szállítási módot választ, a Szállító nem köteles a Fogyasztó többletköltségét megtéríteni. 

8. A Szerződéstől való elállás esetén, amelynek tárgya az Áru értékesítése, a Szállító nem köteles visszafizetni az összeget a Fogyasztónak a 6. cikk foglaltak alapján az Áru kézbesítése előtt vagy mindaddig, amíg nem bizonyítja a Fogyasztó, hogy visszaküldte az Árut Szállítónak. 

9. A Fogyasztó köteles a szerződéstől való elállás esetén legkésőbb 14 napon belül visszaküldeni vagy visszaadni az Árut a Szállítónak vagy az általa megbízott személyen keresztül, kivéve, ha a Szállító azt javasolja, hogy az árut személyesen vagy az általa megbízott személy révén veszi át. 

10. A Szerződéstől való elállás esetén a Fogyasztó viseli az áru visszaküldésének költségét vissza a Szállítóhoz vagy megbízott személy révén a Szállító által az Áru átvételéhez.  

11. A Fogyasztó felel az áruk értékének minden olyan csökkenéséért, amely az árukkal való olyan bánásmód következménye, amely meghaladja az Áruk tulajdonságainak és funkcionalistásának megállapításához szükséges kezelést (például az áruk általános használata).

12. A Fogyasztó nem állhat el a Szerződéstől, amelynek tárgya

a.) A fogyasztó külön kérésére készült Áru eladása, a méretre készített áruk vagy személyesen egy fogyasztó számára készített Áruk, 

b.) a gyorsan romló vagy romlandó áruk értékesítése, 

c.) olyan Áru értékesítése, amelyet olyan védőcsomagban tárolnak, amelyek egészségügyi vagy higiéniai okokból nem alkalmasak a visszaküldésre, és amelynek védőcsomagolását a szállítás után megsértették, 

d.) olyan Áruk értékesítése, amelyek jellegüknél fogva a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredhetnek más árukkal.

 

VIII. cikk

Szállítási feltételek

 

1. A Szerződés megkötését és az Ellenérték kifizetését követően (amennyiben nem utánvétellel történik a fizetés) az Ügyfélnek az Árut kézbesítési címre kézbesítjük, amelyet az Ügyfél megadott a Megrendelésen belül szállítási címként választott címre, mivel az Árut a szállító által kijelölt személy szállíthatja, ill. a Szállító által kijelölt futárszolgálat vagy az Ügyfél által a Megrendelésen belül kiválasztott futárszolgálat. Az Áru szállítási költségei az Ügyfél által meghatározott helyre történő szállításának költségeit az Ügyfélt terhelik az összeg erejéig ha (az Áru szállítási költség összege) a Megrendelésből ered; mivel az Ügyfelet terhelő szállítási költségek összegéről az Ügyfelet a Megrendelés leadása előtt kellő időben értesítik, és így az Ügyfél szabadon dönthet arról, hogy vállalja e, az ilyen jellegű összeg költségét vagy nem. A Szállító arra kötelezi magát, hogy elküldi az Árut bizonyos késedelem nélkül az Ügyfélnek a díjfizetés után – ha az Ügyfél a Megrendelésen belül nem választotta az utánvételes fizetési módot – ebben az esetben elküldi a Szállító az Árut az Ügyfélnek indokatlan késedelem és Szerződés megkötését követően; míg a fogyasztónak minősülő Ügyfél esetében a szállítási idő nem haladja meg a 30 napot.  

2. Amennyiben a Szállító aktuális feltételei ezt lehetővé teszik, és hogyha Weboldalon a Megrendelési szakaszban – a Megrendelés kialakítása során is választható ilyen lehetőség, az Ügyfél megrendelt termékeket személyesen is átveheti, a Szállító által kijelölt átvevőhelyén, amelyet az Ügyfél a Megrendelésen belül határoz meg. 

3. A Szállító arra vállal kötelezettséget, hogy az Árut az Ügyfélnek hibátlanul – sérülés nélkül és megfelelően átadja, mégpedig a Megrendelés által választott áruszállítási módnak megfelelő szállítási időszakban (amely a Fogyasztó esetében nem lehet hosszabb 30 napnál), kivéve, ha a Szerződő Felek kifejezetten más szállítási határidőben állapodtak meg az Áru tekintetében (például a Megrendelés teljesítésének részeként).

4. A Szállító az Árukkal együtt átadja az Ügyfélnek az Árukkal kapcsolatos összes szükséges dokumentumot, beleértve az Áruk tartozékait is.

5. Az Áru sérülésének kockázata az Áruk átvételekor száll át az Ügyfélre.

6. Az Áru tulajdonjoga csak abban az esetben száll át az Ügyfélre, ha az Áru ellenértékének teljes összegét kifizette, a Szerződésben megállapodottak szerint; ez nem vonatkozik arra az esetre, ha az Ügyfél Fogyasztó (ilyen esetben a tulajdonjog az Áru átvételének pillanatában száll át a Fogyasztóra.

 

IX. cikk

Fizetési feltételek

1. Az Áruért fizetendő összeg/ellenérték/ (beleértve az összes adót és díjat) az Ügyfél által igényelt Áru mennyiségétől és típusától függően történik, és a Szállító köteles az Ügyfelet értesíteni a Megrendelés teljesítése / végrehajtása előtt, ahogyan az kikövetkezik jelen ÁÜF III. cikkének /2/ bekezdésében foglaltak szerint.

2. A vételár (fizetési forma) kifizetésének módja, valamint a rendeléssel és az áru kézbesítésével kapcsolatos összes költség, valamint a megrendelés kifizetésének módját az Ügyfél választja ki a Weboldal oldalán; a fizetés módját az Ügyfél választja ki, egyéb esetekben a számla alapján a Szállító által, (i) átutalással vagy befizetéssel a Szállító számlájára, vagy (ii) készpénzben a Szállító pénztárába, ha a Szállító feltételei ezt lehetővé teszik. A Szállító által szabályszerűen kiállított számlát (a számla alapján történő Dijfizetés estén) a számlán feltüntetett összeget esedékességi napon belül kell kifizetni, amely nem lehet kevesebb 3 naptári napnál. Az Ellenérték (vagy annak bármely része) attól a naptól tekinthető kifizetettnek, amikor az összeg megérkezik a Szállító számlájára és/vagy készpénzes fizetés esetén a készpénzkifizetés pillanatában az Ügyfél részéről. Készpénzes fizetés esetén a Szállító a Megrendelőnek a Szállító pénztárgépéből származó nyugtát is kiállítja. 

 

X. cikk

Az Áruk hibái 

 

1. A jelen Általános üzleti feltételek cikkének rendelkezéseit, csak abban az esetben kell alkalmazni a vonatkozó Áru hibáira, hogyha a Szállító Ügyfele a Vállalkozó.

2. Az Ügyfélnek joga van a hibák elhárítására a Szállítóval szemben, ha az Áru hibáit indokatlan késedelem nélkül jelenti a Szállítónak, de legkésőbb 5 napon belül:

a.) Az Ügyfél észrevette a hibát, 

b.) Az Ügyfélnek a szakmai gondossággal végzett vizsgálat során fel kellett volna fedeznie a hibákat, vagy

c.) a hibákat szakszerű ellátás mellett kellett volna észrevennie, az Áru átadásától számított két éven belül. 

3. Ha az Áru leszállítása hibás és megsérti a Szerződést, az Ügyfél jogosult választani a rendelkezés szerinti igények közül a Tt. § 436. 1. bekezdés Polgári Törvénkönyv alapján kell eljárni, csak akkor, ha időben értesíti a Szállítót az Áru hibáiról; az Áru hibáiról szóló értesítésnek tartalmaznia kell a jelen ÁÜF alapján XII. Cikk és 2. pont szerint.

4. Az Ügyfél a Szállító hozzájárulása nélkül nem változtathatja meg az érvényesített követelést. 

5. Ha az Ügyfél az Áru hibáira vonatkozó igényének választását nem jelenti be, nem állhat el érvényesen a Szerződéstől, kivéve ha, (i) a Szállító nem hárítja el a hibákat megfelelő határidőn belül az Ügyfél által, egyben végezetül értesíti a Szállítót a Szerződéstől való elállási szándékáról a megjelölt határidőn, esetén, vagy (ii) megállapodtak a Szállítóval. 

6. Ha az Áru hibásan van leszállítva vagy a hibásan nyújtott Szolgáltatás a Szerződést jelentéktelen mértékben sérti, az Ügyfél kérelmezheti az Áru egyéb hibáinak az elhárítását vagy árengedményt a vételárból.

7. Azon hibák elhárítása, amelyek miatt a Szerződés jelentéktelen módon meg lett sértve, mindig a hiányzó Áru leszállításával vagy az Áru egyéb hibáinak a megszüntetésével lesz megvalósítva, ha a Szállítón nem határoz másképpen. Ennek érdekében az Ügyfél köteles írásos formában nyilatkozni a Szállító felé és meghatározni a határidőt a hibák elhárítására, ez a határidő nem lehet 15 munkanapnál kevesebb. Ezen időszak alatt az Ügyfél nem igényelhet az Áru hibáira újabb követeléseket. Az Áru hibáinak elhárítása először, abban az esetben a hiba elhárítása „javítással” kezdődik, amikor az Áru Szállító általi javításra történő átvételének napján érkezik meg.  

8. Ha a Szállító az Áru hibáit még az Ügyfél által az ÁÜF jelen cikkének 7. pontja szerint biztosított póthatáridőn belül sem szünteti meg, az Ügyfél jogosult a Díj ésszerű kedvezményét követelni, vagy elállhat a Szerződéstől, ha a Szállítót a Szerződési elállási szándékáról értesítette, amikor a hibák megszüntetésére póthatáridőt kapott. Az Ügyfél nem változtathatja meg a választott jogosultságot a Szállító hozzájárulása nélkül. 

9. A vételárból származó árengedményre való jogosultság az Áru hibamentes és hibásan leszállított Áru értékek közötti különbségeknek felel meg, mivel az értékek meghatározásánál döntő az idő, ahol megfelelő teljesítménynek meg kellett volna történnie. 

10. A hibák elhárítását a Szállító végzi el vagy harmadik személyen keresztül, és ezt saját költségén. 

11. Abban az esetben, ha az Ügyfél eltávolítja a hibákat saját maga vagy harmadik személyen keresztül, nem jogosult egyoldalúan beszámítani a költségeket, amellyel, ezzel összefüggésben az Ügyfél számára a Szállítónak vele szemben fennálló követelések keletkeznek. 

12. Az ésszerű vételárból származó kedvezmény biztosítása (beszámítás, meghatározott összeg átutalása az Ügyfél számlájára az árengedményből és hasonlóan) az Ügyfélnek a Szállítóval meg kell egyeznie.

13. A Szállító nem vállal felelősséget a hibákért, ha:

a.) Az Ügyfél maga okozta a hibát az Áruban vagy a Szállítótól eltérő harmadik személy okozta a hibát,

b.) Az Ügyfél az Áru átvétele előtt tudott az Áru hibájáról, illetve a hibáról értesítést kapott, és ha a hiba miatt az Áruk ellenértékéből árengedményt adtak, 

c.) A hibák az Áru rendeltetésszerű használatból eredő elhasználódása következtében keletkeztek, helytelen vagy túlzott használat során,

d.) természeti katasztrófa vagy természeti jelenségek hatása következtében keletkeztek, 

e.) okozták (szándékosan vagy nem szándékosan) az Áru helytelen vagy túlzott használata során, annak nem megfelelő kezelése, nem rendeltetésszerű használata, mivel azok a Szállító által ajánlott Áruk felhasználásának jellegéből és céljából adódnak. 

14. Az Ügyfél követelésének teljesítése a hibákért való felelősség alól nincs felfüggesztő hatálya a számára, az Árukról kiállított számla esedékesség időpontjáig, amely reklamálva van. 

15. Ha az Ügyfél reklamációt nyújt be az Áruval kapcsolatosan, amelyért a reklamáció napján nem fizette ki a vételár teljes összegét, a Szállító fenntartja a jogot a hibák megszüntetésére csak abban az estben, hogyha kifizetésre kerül a vételár/ellenszolgáltatás teljes összege. 

 

XI. cikk

Reklamáció eljárás és a hibákért való felelősség a Fogyasztóval szemben

 

1. Amennyiben a hiba eltávolítható, a Fogyasztónak joga van az ingyenes, időszerű és megfelelő eltávolításra. A Szállító kötelessége haladéktalanul eltávolítani a hibát. Ennek érdekében a fogyasztó vállalja, hogy a Szállító számára biztosítja a szükséges együttműködést (különösen az Árut Szállítóhoz szállítani az Áru hibájának kijavítása érdekében és stb.).

2. A fogyasztó a hiba eltávolítása helyett igényelheti az Áru cseréjét, vagy ha a hiba csak az Áru egy részét érinti, akkor ennek a résznek a cseréjét, amennyiben ezzel a Szállítónak nem keletkeznek az áru árához vagy a hiba súlyosságához mért aránytalan költségei.

3. A Fogyasztó az ÁÜF jelen cikkének 1. vagy 2. bekezdése szerinti hibaigény kiválasztásához és gyakorlásához kötve van, és azt egyoldalúan nem változtathatja meg. 

4. A Szállító a hibás Árut a hiba elhárítása helyett mindig kicserélheti hibátlan Árura, ha ez nem okoz komoly kellemetlenséget a Fogyasztónak. 

5. Abban az esetben, hogyha olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza az Áru rendes használatát, a Fogyasztónak joga van az Áru cseréjére vagy elállhat a Szerződéstől. Ugyanezek a jogok vonatkoznak a Fogyasztóra abban az esetben, amennyiben eltávolítható hibákról van szó, azonban a javítást követően a hiba ismétlődése vagy több hiba végett az Áru nem használható kellőképpen. 

6. Ha egyéb javíthatatlan hiba áll fenn, a Fogyasztó jogosult az Áru ellenértékéből ésszerű kedvezményre.  

7. A Szállító felelősséget vállal a hibákért, amelyekkel az Áru átvételékor a Fogyasztó rendelkezik, amelyek az Áru átvétele után következnek be jótállási idő alatt. 

8. Az Áru használata során a Szállító nem vállal felelősséget használatból vagy elhasználódásból eredő hibákért. Az alacsonyabb áron eladott termék esetében a Szállító nem vállal felelősséget olyan hibáért, amelyek miatt alacsonyabb árat határoztak meg. A Szállító nem vállal felelősséget azokért a hibákért sem, amelyek az Árun keletkeztek helytelen használatból/felhasználásból, és azok a Fogyasztók, akik megsértik az Áruk használatára vonatkozó utasításokat és ajánlásokat, hogyha a Szállító ilyen jellegű utasításokat és ajánlásokat biztosított a fogyasztónak (és ezt például az Árukhoz csatolt/mellékelt útmutató vagy használati utasítás formájában). 

9. A jótállási idő 24 hónap, hacsak a Fogyasztó a Szállítóval szigorúbb alapelvek szerint nem állapodtak meg. Esetleg további garanciális feltételek esetén a megállapodás írásban készül a Szállító és a Fogyasztó között. A szigorúbb alapelvek szerint jótállási szerződés megkötésére nincs jogi igény.  

10. A Fogyasztó kérésére a Szállító írásban köteles garanciát vállalni. Ha a tétel jellege megengedi, elegendő a vásárlást igazoló bizonylatot kiállítani. 

11. A jótállási idő az Áru Fogyasztó általi átvétele napján kezdődik. 

12. Ha az áru hibás, a Fogyasztónak jogában áll érvényesíteni a reklamációt a jótállási idő alatt, ellenkező esetben a joga megszűnik. 

13. A reklamáció benyújtásának nincs halasztó hatálya a reklamált árukról kiállított számla esedékességére vonatkozóan. 

 

XII. cikk

Reklamációs eljárás

1. A Fogyasztó reklamációt nyújthat be írásban vagy elektronikus postai úton a Szállító címén a jelen ÁÜF alapján II. cikk és 9. bekezdés szerint; A Fogyasztó a reklamáció érvényesítésénél reklamációs űrlapot használ, amely megtalálható ebben az ÁÜF, mint mellékelt fájlként (a szövegek végére kerül). A reklamáció kezelésének határideje a reklamáció benyújtásának pillanatától kezdődik és annak törvényes határidőn belül rendezésével ér véget. 

2. A reklamációból egyértelműen ki kell tűnnie:

a.) ki nyújtja be a reklamációt (panaszt)

b.) a reklamáció tárgya, legfőképpen az Áru megjelölése/megnevezése, amelyek hibáját a Fogyasztó kifogásolja, 

c.) specifikáció (leírás) az Áru hibáit; célszerű lenne fényképes dokumentációt is csatolni (a fényképképes dokumentáció csatolása nem kötelező), 

d.) kinek címzett a reklamáció, 

e.) a reklamáció kelte, 

f.) a Fogyasztó aláírása, abban az esetben, hogyha a reklamáció benyújtása levelezési formában történik. 

A Szállító nem köteles olyan reklamációt rendezni, amely nem felel meg a fenti követelményeknek; ilyen esetben a Szállító különösen felhívja a Fogyasztót a reklamáció hiányosságainak kiküszöbölésére. 

3. A Fogyasztó köteles a reklamációnál:

a.) az igazoló bizonylat benyújtása/bemutatása a vásárlásról az áruval együtt, vagy más olyan módon, amelynek nem vet fel kétséget annak bizonyítása, hogy az Áru a Szállítónál volt vásárolva, 

b.) nyújtsa be az eredeti jótállási jegyet vagy a jótállás időtartamát igazoló egyéb dokumentumot arra az esetre, ha a Fogyasztó jótállásból eredő jogait érvényesíti törvény alapján vagy a jelen ÁÜF szerint. 

c.) átadni az Árut Szállítónak a vonatkozó reklamáció érvényesítése esetén az eladott Áruk tartozékaiért. 

4. Ha a Fogyasztó érvényesíti a reklamációt, a Szállító vagy az általa meghatalmazott munkavállaló köteles a Fogyasztót megfelelő módon tájékoztatni az o jogairól a XI. cikk alapján a jelen ÁÜF szerint. 

5. A Fogyasztó azon döntése alapján, mely jogával szeretne élni, a Szállító köteles a reklamáció elintézésének módját azonnal meghatározni indokatlan késedelem nélkül, összetett illetve indokolt esetben a reklamáció benyújtásától számított 30 napon belül. 

6. A reklamáció elintézésének módját a meghatározást követően a reklamációt a hiba jellegére és elhárításhoz szükséges munkára tekintettel indokatlan késedelem nélkül rendezzük, indokolt esetben a reklamáció később is rendezhető; a reklamáció rendezése azonban a panasz keltétől számított 30 napnál tovább nem tarthat.

7. A reklamáció teljesítésére vonatkozó határidő lejártát követően a Fogyasztónak joga van elállni a Szerződéstől, vagy joga van az Árut új Árura cserélni, ha a hiba objektívan fennáll.  A reklamáció vagy a panasz elbírálása nyitva álló határidő lejárta nem vélelmezi az állított hiba meglétét és a fogyasztónak a hibákért való felelősségre vonatkozó igényeit. 

8. A Szállító a reklamáció benyújtásakor köteles visszaigazolást adni a Fogyasztónak. Ha a reklamációt távoli kommunikáció útján nyújtják be, Szállító köteles a reklamációról szóló visszaigazolást a lehető leghamarabb kézbesíteni a Fogyasztónak, és ezt az Ügyfél e-mail címére vagy egy másik, az Ügyfél által ismert címre. 

9. A jótállási idő nem számít bele a hibákért való felelősségi jog gyakorlásától addig az időpontig tartó időszak, amikor a Fogyasztó a javítás befejezését követően köteles volt átvenni az árut. 

10. Amennyiben a Fogyasztó a reklamációt a vásárlást követő első 12 hónapban nyújtotta be, a Szállító csak a szakmai értékelés alapján utasíthatja el a reklamációt; a szakmai értékelés költségeinek megtérítése és az ezzel kapcsolatos egyéb költségek megtérítése a szakmai értékelés eredményétől függetlenül nem igényelhetőek a Fogyasztótól. A Szállító köteles a reklamáció elutasításáról szóló igazoló szakmai értékelés másolatát legkésőbb a reklamáció elintézésétől számított 14 napon belül benyújtani a Fogyasztónak. 

11. Amennyiben a Fogyasztó a reklamációt 12 hónap elteltével érvényesíti és a Szállító elutasította azt, személy, aki a reklamációt elintézte, a reklamáció elintézéséről szóló dokumentumban köteles feltüntetni, hogy a Fogyasztó az Árut szakmai felülvizsgálatra kinek küldheti el; ez nem érinti a Fogyasztó azon jogát, hogy az Árut szakmai értékelésre elküldje egy általa választott személynek. Ha az Árut szakmai értékelésre elküldi egy kijelölt személynek Szállítónak vagy személynek, aki a reklamációt elintézte, a reklamáció elintézésről szóló dokumentumban, a szakmai értékelés költségét, valamint az egyéb kapcsolódó költségeket a Szállító viseli, függetlenül a szakmai értékelés eredményétől. Ha a Fogyasztó a szakmai felülvizsgálattal bizonyítja a Szállító felelősségét a hibáért, a reklamációt újra be lehet nyújtani; a jótállási idő a szakmai felülvizsgálat alatt nem jár le.  A Szállító köteles megtéríteni a Fogyasztónak az újbóli reklamáció benyújtásától számított 14 napon belül az áru szakmai értékeléssel kapcsolatban felmerült összes költséget, valamint az ezzel kapcsolatos, szándékosan felmerült költségeket. Az újra benyújtott reklamáció nem utasítható el.

12. A Szállító köteles a reklamáció elintézéséről legkésőbb a reklamáció keltétől számított 30 napon belül írásbeli dokumentumot kiállítani. 

 

XIII. cikk

Panaszok és egyéb javaslatok

 

1. Ha a Fogyasztó olyan beadványt kézbesít a Szállítónak, amely tartalmilag nem minősül reklamációnak, de panasznak tekinthető vagy egyéb javaslat, amely különösen a Szerződéssel vagy a Szállító tevékenységével kapcsolatos panasz, a Szállító a javaslat kézbesítésétől számított 15 napon belül választ küld a Fogyasztónak. 

2. A panaszt vagy a javaslatot lehetséges a Szállítónak kézbesíteni elektronikus úton vagy a Szállító megadott postai címére a jelen ÁUF alapján II.cikk 9. bekezdés szerint. A panasznak vagy a beadványnak tartalmaznia kell a Fogyasztó adatait, a Szállító adatait, azon tények leírását, amelyek ellen a panasz vagy a beadvány irányul, amit a Fogyasztó  panasszal vagy beadvánnyal kérvényez, dátum és a Fogyasztó aláírása. 

3. Fogyasztónak a panaszra adott válasz, írásban postai úton vagy e-mailen lesz elküldve, ha azt a Szállító ismeri, vagy olyan módon, ahol a Fogyasztó a panaszban vagy a beadványban kérelmezi a Szállítót, ha egy ilyen válaszadási mód célszerűnek és az érintett kezdeményezésével / panasszal arányosnak tűnik. 

4. A Szállító a panasz vagy a javaslat adott válaszában tájékoztatja a Fogyasztót a megoldás módjáról és hogy milyen tárgyú panaszról vagy javaslatról van szó. 

5. Az ismételt panaszok vagy eljárások ugyanazzal az üggyel kapcsolatosan, amelyek új tényeket nem tartalmaznak, vagy azokhoz új mellékletek nincsenek csatolva, a Szállító nem köteles válaszolni, még akkor sem, ha azokat harmadik fél nyújtotta be; a Szállító erről a tényről a feladót nem köteles értesíteni. 

6. A Szállító nem köteles válaszolni olyan panaszokra vagy javaslatokra, amelyek vulgáris vagy sértő tartalmúak, különösen a Szállító alkalmazottaival vagy a Szállítóval önmagával. 

7. Ezek a rendelkezések értelemszeruen vonatkoznak a Vállalkozó által benyújtott panaszokra vagy javaslatokra.

 

XIV. cikk

A szerződő felek további jogai és kötelességi

1. Az Ügyfél a Szállító előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem jogosult bármely követeléseit beszámítani a Szállíltó követelésével, vagy a jelen ÁUF-ből, illetve a Szerzodésből eredő jogait vagy kötelezettségeit harmadik személyre átruházni. 

2. A Szállító és az Ügyfél vállalja, hogy az ÁUF-ből eredő kötelezettségek teljesítésében a szükséges együttműködést biztosítják és a Szerződésből, és  időben tájékoztatják egymást minden tényről a kötelezettségeik teljesítéséhez, különösen indokatlan késedelem nélkül értesítik egymást minden változásról és fontos körülményről, amelyek értinthetik a Szerződő Felek jogait és kötelezettségeit a jelen ÁÜF vagy Szerződés szerint. 

3. Ha az Ügyfél és a Szállító közötti Szerződés bármilyen okból felmondásra kerül, a Szállító nem köteles a teljesítést visszaküldeni, amelyet a másik féltől beszerzett, mielőtt, ahogyan visszaadja az általa nyújtott teljesítményt a másik fél, vagy mindaddig, amíg a másik fél nem bizonyítja, hogy készen áll a teljesítmény visszaadására. 

4. Szállítót a Szerzodésbol illetve az ÁUF-bol eredo kotelezettségek teljesítése során nem kotik az Ugyfél utasításaihoz, amelyek sértik vagy megkerulik az általánosan kotelezo jogszabályokat, vagy nyilvánvalón gazdaságtalanok vagy helytelenek (kulonos tekintettel a legújabb eljárásokról).  Ha az Ugyfél a Szállító figyelmeztetése ellenére is ragaszkodik az utasításokhoz, az alkalmatlanságról, a helytelenségrol, a jogellenségrol vagy a gazdaságtalanságról, a Szállító jogosult elállni a Szerzodéstol. 

5. Az Ugyfél koteles a Szállítótól átvenni az Árut szabályszeruen és idoben vagy az általa megjelolt személytol. 

 

XV. cikk

A Fogyasztói  vitarendezés alternatív megoldása

1. Az alternatív vitarendezés a Fogyasztó és a Szállító kozotti vita megoldását jelenti a Szerzodésbol eredo vagy a Szerzodéssel kapcsolatos vita alternatív vitarendezési tárgy általi megoldása, amelynek célja a vitában részt vevo felek kozotti vita békés rendezése. 

2.  Az alternatív vitarendezés tárgya a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet vagy más illetékes jogi személy, amely a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztériuma által vezetett alternatív vitarendezési szervezetek listáján bejegyzett másik érintett jogosult jogi személy (az alternatív vitarendezési tárgy listája megtalálható a SZK Gazdasági Minisztérium honlapján https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1); illetve lehetősége van javaslatot tenni az úgynevezett ADR platformon, amely elérhető az internetes oldalon. www.ec.europa.eu/consumers/odr/. Az alternatív vitarendezéssel kapcsolatos további információk, amelyek a fogyasztói szerződésből eredőek vagy a fogyasztói szerződéshez kapcsolódnak a Szlovák Köztársaság Gazdasági Minisztérium internetes oldalán megtalálható (www.mhsr.sk). 

3. A javaslatot az alternatív vitarendezés kezdeményezésére a Fogyasztó nyújtja be az érintett alternatív vitarendezési szervezethez; a bírósághoz fordulás lehetoségét ez nem érinti.  

4. A Fogyasztó kérvényt nyújthat be abban az esetben:

a.) ha jogorvoslati kérelemmel fordult a Szállítóhoz, ha nem volt elégedett azzal a módszerrel, amellyel a Szállító a reklamációt kezelte, vagy ha úgy ítéli meg, hogy a Szállító megsértette a jogait. 

b.) A Szállító a kérelem/kérvény alapján az a.) pont szerint ha nemleges választ adott, vagy a feladástól számított 30 napon belul nem válaszolt. 

5.) A javaslatnak tartalmaznia kell:

a.) a Fogyasztó keresztneve és vezetékneve, kézbesítési cím, e-mail cím és telefonos elérhetoség, ha van ilyen, 

b.) a Szállító pontos megnevezése, 

c.)  a döntő tények teljes és érthető leírása

d.) annak feltüntetése, hogy mit kér a Fogyasztó, 

e.) azaz időpont /nap/, amikor a Fogyasztó jogorvoslati kérelemmel fordult a Szállítóhoz, és tájékoztatást adott arról, hogy a vita közvetlen megoldása a Szállítóval sikertelen volt, 

f.) nyilatkozat arról, hogy ugyanazt a javaslatot nem küldték el másik AVR-szervnek, a bíróság vagy a választott bíróság nem döntött az ügyben, a mediációs megállapodást nem kötötték meg, vagy az ügyben az ADR-t nem szüntették meg. 

6. A Fogyasztó a kérelemhez csatolja a jogvita tárgyával kapcsolatos dokumentumokat, amelyek igazolják a kérelemben feltüntetett tényeket. 

7. Az alternatív vitarendezési eljárás a békeltető testület eljárása ingyenes. A jogosult jogi személy az alternatív vitarendezési szabályaiban meghatározhatja, hogy jogosult a Fogyasztótól díjat felszámolni az alternatív vitarendezési kezdeményezéséért összegben, amelyet a honlapján közzétesz; az első mondatban említett díj általános forgalmi adóval együtt nem haladhatja meg az öt eurót.

 

XVI. cikk

Dokumentumok kézbesítése

1. A Szerzodéssel kapcsolatosan kézbesített bármely iratot a másik szerzodo fél részére kézbesítettnek kell tekinteni, ha a kézbesítést: 

a.) elektronikus levélben (e-mail) a feladás (elküldés) dátuma igazolással a másik szerzodo féltol

     vagy

b.) postai szállítás, futárral vagy személyes kézbesítés esetén az iratok kézbesítésével a címzettnek. Amennyiban szeretne másképpen 

 

XVII. cikk

GDPR / Személyes adatok védelme

1. Szállító, mint uzemeltető a jelen ÁÜF-hez kapcsolódóan természetes személyek (Fogyasztók) az előszerződéses és szerződéses jogviszony keretében a megrendelés céljából és az Áruk jelen ÁÜF szerinti kiszállításai a magánszemélyek védelméről szóló törvény 206/679 és a személyes adatok kezeléséről és az ilyen adatok szabad áramlásáról a 18/2018 személyes adatok védelméről és egyes törvények módosításáról (továbbiakban mindkét rendelet más néven „GDPR”).

2. A személyes adatok kezelésének jogi okát, terjedelmét és elveit, valamint a Fogyasztónak, mint érintettnek a személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogait kulon kezeli a Szállító belso dokumentuma, amelyet a Szállító  e célból a Weboldalon tesz kozzé. Az ilyen személyes feltételek alapján a Szállító jogosult az Ugyfelek személyes adatait, adott esetben az ÁUF jelen pont (1) bekezdésében foglaltaktól eltéro célbol is, de minden esetben a GDPR eloírásai szerint kezelni.

 

XVIII. cikk

Záró rendelkezések

 

1. A Szállító és a Fogyasztó között létrejött jogviszony kezelése elsősorban a Polgári Törvénykönyv 22/2004. törvény az alternatív vitarendezésről 102/2014 egyéb esetekben (ahol a Vállalkozó félként jár el) a Szerződés alapján létrejött jogviszonyokra a T.t.sz. 513/1991 módosított Kereskedelmi Törvénykönyv és kapcsolódó jogviszonyok. 

2. Amennyiben a jelen ÁÜF egyes rendelkezései részben vagy egészben nem hatályosak, vagy később hatályát vesztik, az egyéb rendelkezések érvényességét nem érinti. Az eredménytelen rendelkezések helyett és a hiányosságok pótlására olyan helyesbítést alkalmazunk, amely amennyire jogilag lehetséges, amely a lehető legközelebb áll jelen az ÁÜF értelméhez és céljához.

3. Ezek az ÁUF (Általános Üzleti Feltételek) 1.1.2022 lépnek hatályba. 

 

Termékek

info@carbax.com
00421 37 77 84 111

0.03